احمدرضا درویش: پویایی جامعه، در گرو هم‌گرایی فرهنگی است.