سخنگوی وزارت ارشاد در نشست خبری عنوان کرد: اکران فیلم «رستاخیز» در نمایشگاه قرآن