فیلم مستند سایت تابناک درباره رستاخیز

فیلمی که از ایرانیان دریغ شد و مورد استقبال شیعیان عراق قرار گرفت
15 مهر 1394
آنچه بر «رستاخیز» گذشت
23 مهر 1394