روزنامه سینمایی بانی فیلم: رستاخیز به پرده سینما باز می‌گردد؟