گفتگوی تلفنی با تقی علیقلی زاده پیرامون فیلم رستاخیز – فیلم