همکاری چهره‌های جهانی با فیلم رستاخیز / گزارش تفصیلی روزنامه صبا

اصفهان برای اکران «رستاخیز» آماده می شود
7 تیر 1394
پاسخ درویش به انتقادات درباره «رستاخیز»
8 تیر 1394