همکاری چهره‌های جهانی با فیلم رستاخیز / گزارش تفصیلی روزنامه صبا